Showing 1 - 20 results of 104,071 for search '', query time: 0.18s Refine Results
 1. 1

  Shi niao by Zhang, Yueran, 1982-

  Beijing : Guang ming ri bao chu ban she, 2006
  Di 1 ban.
  Format: Book


 2. 2

  Mu dan xiao xian ren by Bao, Dongni

  Nanchang : Er shi yi shi ji chu ban she, 2012
  Format: Book


 3. 3

  Qin ding chong ke Chunhua ge tie : [10 juan]
  欽定重刻淳化閣帖 : [10卷] /

  [Taibei] : Yi wen yin shu guan, 1969
  Format: Book


 4. 4

  Jia Pingwa zhuan
  贾平凹传 /
  by Sun, Jianxi, Sun, Li'ang (College teacher)

  Xi'an : Shaanxi xin hua chu ban chuan mei ji tuan : Shaanxi ren min chu ban she, 2017
  Di 1 ban.
  Format: Book


 5. 5

  Zui hou de ru jia : Liang Shuming yu Zhongguo xian dai hua de liang nan = The last Confucian : Liang Shu-ming and the Chinese dilemma of modernity
  最后的儒家 : 梁潄溟与中国现代化的两难 = The last Confucian : Liang Shu-ming and the Chinese dilemma of modernity /
  by Alitto, Guy

  Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2003
  Di 1 ban.
  Format: Book


 6. 6

  Nü xing / xing bie de xue shu wen ti
  女性 / 性别的学朮问题 /
  by Li, Xiaojiang, 1951-

  Jinan : Shandong ren min chu ban she, 2005
  Di 1 ban.
  Format: Book


 7. 7

  Lun zheng zhi jing ji xue di xing zhi dui xiang he ren wu
  論政治經濟學的性質對象和任務 /
  by Shen, Zhiyuan, 1902-1965

  Beijing : Xin hua shu dian, 1950
  Format: Book


 8. 8

  Fujian jin dai chan ye shi
  福建近代产业史 /
  by Luo, Zhaoqian, 1958-

  Xiamen Shi : Xiamen da xue chu ban she, 2002
  Di 1 ban.
  Format: Book


 9. 9

  Zhongguo gong cheng ren ming lu : di 1 hui = Who's who of Chinese engineers
  中國工程人名錄 : 第1回 = Who's who of Chinese engineers /

  Changsha : Shang wu yin shu guan, 1941
  Format: Book


 10. 10

  The Godfather coda : the death of Michael Corleone

  Hollywood, California : Paramount, 2022
  Format: DVD


 11. 11

  Xiu luo dao : chuan qi
  修罗道 : 传奇 /
  by Bu, Feiyan

  Nanjing : Jiangsu Feng Huang wen yi chu ban she, 2018
  Di 1 ban.
  Format: Book


 12. 12

  Nuo xi wen xuan
  傩戏文选 /

  [Sichuan] : [publisher not identified], 1989
  Format: Book


 13. 13

  Ke ju ge fei yu jin dai Zhongguo gao deng jiao yu de zhuan xing = The reform and abolition of imperial examination and the transformation of higher education in modern China
  科举革废与近代中国高等教育的转型 = The reform and abolition of imperial examination and the transformation of higher education in modern China /
  by Zhang, Yaqun

  Wuhan : Hua zhong shi fan da xue chu ban she, 2005
  Di 1 ban.
  Format: Book


 14. 14

  Fei yuan jiu shi
  廢園舊事/
  by Yang, Nianci

  Taibei : Wen tan she, 1965
  Format: Book


 15. 15

  Jia shen chuan xin lu
  甲申傳信錄 /
  by Qian, Xin

  Taibei Shi : Guang wen shu ju, 1964
  Chu ban.
  Format: Book


 16. 16

  Mao bian ji shi
  茂邊紀事 /
  by Zhu, Wan, 1494-1550

  Format: Book


 17. 17

  Xia Zhiqing wen xue ping lun jing dian : ai qing, she hui, xiao shuo = Love, society, and the novel
  夏志清文學評論經典 : 愛情, 社會, 小說 = Love, society, and the novel /
  by Hsia, Chih-tsing, 1921-2013

  Taibei Shi : Mai tian chu ban, 2007
  Chu ban.
  Format: Book


 18. 18

  Shuang cheng gu shi : cong Shanghai dao Taibei de yi ci wen hua ping yi
  双城故事 : 从上海到台北的一次文化平移 /
  by Wu, Hanren (Journalist), Bai, Zhongqi

  Shanghai Shi : Shanghai wen hua chu ban she, 2014
  Di 1 ban.
  Format: Book


 19. 19

  Yin Shang jia gu pu ci suo jian zhi wu shu
  殷商甲骨卜辭所見之巫術 /
  by Cho, Yong-jun

  Taibei Shi : Wen jin chu ban she you xian gong si, 2003
  Chu ban.
  Format: Book


 20. 20

  The middle. Season 2

  Burbank, CA : Warner Home Video, 2011
  Anamorphic widescreen.
  Format: DVD